/ Category / մտային աղոթք

մտային աղոթք

      Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)    Աղոթքն զգանք իբրև անհրաժեշտություն   - Գե՛րոնդա, ես մեծ հավատք չունեմ…
  (1924-1994 թթ.) Խրատներ   Երբ մարմնի աչքերը փակվեն, ու հոգու աչքերը բացվեն, այնժամ պիտի տեսնենք բաներ, որ մեզ զարմացնելու…