/ Category / Հիսուսի աղոթք

Հիսուսի աղոթք

    Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.) Տերողորմյան` սատանայի դեմ ինքնաձիգը               - Գե՛րոնդա, տերողորմյան[1] ի՞նչ նշանակություն ունի:  …
      Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)    Աղոթքն զգանք իբրև անհրաժեշտություն   - Գե՛րոնդա, ես մեծ հավատք չունեմ…
Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)     -Գե՛րոնդաi, իմ դարդ ու ցավն աղոթքի խնդիրն է. շատ հետ եմ ընկած, ի՞նչ…