/ Category / Երկրորդ գալուստ

Երկրորդ գալուստ

20/02/2014
    Հաճախ կարելի է լսել այն հեգնական արտահայտությունը, թե` «էն աշխարհից» ո՞վ է վերադարձել, մինչդեռ իրականությունն այն է, որ…
ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ՉՈՐՐՈՐԴ     Այժմ խոսքը Տերունական աղոթքի չորրորդ խնդրվածքի մասին կլինի. «Զհաց մեր…