/ Category / վանականություն

վանականություն

    Ծեր Տիմոթեոս վանահայր Աստուծո կամքը և մարդու ընտրությունը      Աստուծո կամքը մեկն է` այն, որ բոլոր մարդիկ…
Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)     -Գե՛րոնդաi, իմ դարդ ու ցավն աղոթքի խնդիրն է. շատ հետ եմ ընկած, ի՞նչ…