/ Category / եւ թող մեզ զպարտիս մեր

եւ թող մեզ զպարտիս մեր

ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔԻ ՄԱՍԻՆ (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ           Հիմա մենք Տերունական աղոթքի հինգերորդ խնդրվածքի մասին…