/ Category / Մեծ Շաբաթ

Մեծ Շաբաթ

  Սբ. Հովհան Ոսկեբերան (347-407թթ.) (հատված սբ. Հովհան Ոսկեբերան հայրապետի Ծննդոց գրքին նվիրված ճառից) «Այս շաբաթը Մեծ (Ավագ) ենք կոչում…