/ Category / խոստովանահայր

խոստովանահայր

Սուրբ Իգնատիոս Բրյանչանինով (1807-1867 թթ.) Մեր սիրտը թող պատկանի միայն Տիրոջը, իսկ Տիրոջով` մերձավորն: Առանց այդ պայմանի մարդուն պատկանելը սարսափելի…
ԾԵՐ ՊԱԻՍԻՈՍ ԱԹՈՍԱՑԻ (1924-1994 թթ.)     -Գե՛րոնդա[1]…երբեմն երբ խիղճը մեզ կշտամբում է, ինչու՞ համապատախան ձևով չենք պայքարում, որպեսզի ուղղվենք:  …
ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ՉՈՐՐՈՐԴ     Այժմ խոսքը Տերունական աղոթքի չորրորդ խնդրվածքի մասին կլինի. «Զհաց մեր…
ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ԵՐՐՈՐԴ             Այժմ երրորդ խնդրվածքի վրա կանգ կառնենք. «Եղիցին կամք քո որպէս…