/ Category / Աստուծո շնորհ

Աստուծո շնորհ

ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔԻ ՄԱՍԻՆ (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ           Հիմա մենք Տերունական աղոթքի հինգերորդ խնդրվածքի մասին…