/ Category / Վարք Սրբոց

Վարք Սրբոց

    Դեկտեմբերի 12/25 Տոն սբ. Սպիրիդոն Սքանչելագործի  Սբ. Սպիրիդոնը ծնվել է շուրջ 270 թ., Կիպրոսի Տրիմիթուս (Տրիմիթոն) քաղաքում: Նա…
    Նոյեմբերի 28/ դեկտեմբերի 11 Տոն սբ. վկա Իրինարքոս Սեբաստացու        Սբ. մարտիրոսների վկայաբանություններում հաճախ կարելի է…
Հոկտեմբեր 23/Նոյեմբեր 5     Քրիստոսի սբ. նորավկա Վլադիմիր քահանա Համբարձումովը (Համբարձումյանը) ծնվել է 1892 թ. Ռուսաստանի Ցարիցին (Սարատով) քաղաքում:…
Սեպտեմբերի 8/21      Սուրբ և Աստվածակիր հայր Սոփրոնիոսը ծննդով Պոնտոսի Խաղտիք նահանգից էր` Դեռենի շրջանի Լոցիոն գյուղից: Ծնվել է…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com