/ Category / Վարք Սրբոց

Վարք Սրբոց

ՊԱՅԾԱՌԱՏԵՍ ԵՎ ՀՐԱՇԱԳՈՐԾ Դեկտեմբերի 2/15 Սբ. Պորֆիրիոս Կավսոկալիվացին (Մկրտության անունը` Էվանգելոս Բայրակտարիս) ծնվել է 1906 թ. փետրվարի 7-ին Հունաստանի Էվիա…
մետրոպոլիտ Պենդապոլսի և սքանչելագործ Նոյեմբերի 9/22 Սբ. Նեկտարիոսը (մկրտության անվամբ` Անաստաս) ծնվել է 1846 թ., Թրակիայի Սիլիվրիա քաղաքում, Դիմոս և…
Հոկտեմբեր 23/Նոյեմբեր 5     Քրիստոսի սբ. նորավկա Վլադիմիր քահանա Համբարձումովը (Համբարձումյանը) ծնվել է 1892 թ. Ռուսաստանի Ցարիցին (Սարատով) քաղաքում:…
Սեպտեմբերի 8/21      Սուրբ և Աստվածակիր հայր Սոփրոնիոսը ծննդով Պոնտոսի Խաղտիք նահանգից էր` Դեռենի շրջանի Լոցիոն գյուղից: Ծնվել է…