/ Category / Տերունական աղոթք

Տերունական աղոթք

ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ԵՐՐՈՐԴ             Այժմ երրորդ խնդրվածքի վրա կանգ կառնենք. «Եղիցին կամք քո որպէս…
ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971թթ.) (շարունակություն)  ԽՆԴՐՎԱԾՔ ԵՐԿՐՈՐԴ     Այժմ Տերունական աղոթքի երկրորդ խնդրվածքի մասին կզրուցենք: Երկրորդ խնդվածքն է «եկեսցէ…
ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971) ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ  ՏԵՐՈՒՆՈՒԿԱՆ ԱՂՈԹՔԻ ՄԱՍԻՆ   (շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ԱՌԱՋԻՆ               Անցյալ անգամ զրուցում էինք այն աղոթքի…
ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971) ԱՂՈԹՔԻ ԱՌԱՋԻՆ ԲԱՌԵՐԸ     Այսօր Աստուծո օգնությամբ կսկսենք Տերունական աղոթքի մասին զրույցները: «Տերունական» անվանումն այն…
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com