/ Category / Սբ. Սաբբա Սրբացյալ

Սբ. Սաբբա Սրբացյալ

  Դեկտեմբերի 3/16 Տոն սբ. Հովհաննես Լռակյացի` Կոլոնիայի եպիսկոպոսի        Սբ. Հովհաննեսը ծնվել է 454 թ. Փոքր Հայքի…