/ Category / սբ. Մարիամ Եգիպտացի

սբ. Մարիամ Եգիպտացի

    Ապրիլի 1/14               «Թագավորի գաղտնիքը թաքցնելը լավ բան է, սակայն պատվավոր է, երբ մարդն Աստծո գործերն է…
ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971 թթ.) ԶՐՈՒՅՑՆԵՐ ՏԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՂՈԹՔԻ ՄԱՍԻՆ (Շարունակություն) ԽՆԴՐՎԱԾՔ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ           Հիմա մենք Տերունական աղոթքի հինգերորդ խնդրվածքի մասին…