/ Category / եկեսցէ արքայութիւն քո

եկեսցէ արքայութիւն քո

ԲՈՐԻՍ ԱՐՔԻՄԱՆԴՐԻՏ ԽՈԼՉԵՎ (1895-1971թթ.) (շարունակություն)  ԽՆԴՐՎԱԾՔ ԵՐԿՐՈՐԴ     Այժմ Տերունական աղոթքի երկրորդ խնդրվածքի մասին կզրուցենք: Երկրորդ խնդվածքն է «եկեսցէ…