/ Category / Աստվածամոր կանթեղը

Աստվածամոր կանթեղը

Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994) Խրատներ     Ով գրում կամ խոսում է սբ. Հայրերի մասին, բայց կրքերից չի մաքրվել, նման…