/ Category / Ծերերի խրատներ

Ծերերի խրատներ

Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994 թթ.)     -Գե՛րոնդաi, իմ դարդ ու ցավն աղոթքի խնդիրն է. շատ հետ եմ ընկած, ի՞նչ…
(1924-1994) Խրատներ     Այսօր եկել է Անտոն Մեծի մարգարեության իրականանալու ժամանակաշրջանը. «Կգա ժամանակ, երբ մարդիկ կխենթանան, ու եթե ինչ-որ…
Ծեր Պաիսիոս Աթոսացի (1924-1994) Խրատներ     Ով գրում կամ խոսում է սբ. Հայրերի մասին, բայց կրքերից չի մաքրվել, նման…
Ա՛յ բալիկ, ի՞նչ ես անում Հ. Պորֆիրիոսի հոգևոր դուստրերից մեկը շատ լուրջ մի խնդիր ուներ, որի համար ծերից շարունակ օգնություն…